Privatumo politika 2022-04-15T14:54:33+00:00

Privatumo politika

ĮVADAS

VšĮ „Krišnos festivaliai“, juridinio asmens kodas 304368084, registracijos adresas Savanorių pr. 37, Kaunas, (toliau vadinama – „Paslaugos teikėjas“) vertina klientų privatumą.

Įmonė siekia, kad visi duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Įmonė tvarko asmens duomenis remdamiesi minimalumo principu: tvarkomi tik asmens duomenys, būtini mūsų paslaugoms teikti.

Šio dokumento tikslas yra skaidriai ir suprantamai paaiškinti, kaip ir kokiais principais vadovaujantis yra tvarkomi klientų asmens duomenys. Šiame dokumente aprašome asmens duomenų tvarkymo principus ir tai, kaip yra tvarkomi asmens duomenys. Atidžiai perskaitykite asmens duomenų tvarkymo principus, kad suprastumėte, kaip VšĮ „Krišnos festivaliai“, gali tvarkyti jūsų asmens duomenis.

1. TERMINAI IR TRUMPINIMAI

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrasis reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Asmens duomenys – bet kokia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Galiojantys teisės aktai – visi galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, nacionalinius BDAR įgyvendinimo aktus.

Klientas ar duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugos teikėjo paslaugomis, arba pareiškia norą jomis naudotis ir kurio asmens duomenis „VšĮ „Krišnos festivaliai“ tvarko, įskaitant naudojimąsi „Paslaugos teikėjas“ elektronine parduotuve per „Paslaugos teikėjas“ svetainę.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šių asmens duomenų tvarkymo principų tikslais asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Krišnos festivaliai“, juridinio asmens kodas 304368084, registracijos adresas Savanorių pr. 37, Kaunas.
Interneto svetainė – „Paslaugos teikėjo“ svetainė www.festivals.lt ir visi susiję padomeniai ar kitos „Paslaugos teikėjas“ interneto svetainės ir naudojami socialiniai tinklai.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2. BENDROJI DALIS

2.1. Asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Paslaugos teikėjo“ paslaugomis ar pareiškia norą jomis naudotis. Be kita ko, asmens duomenų tvarkymo principai taikomi klientams, kurie naudojasi „Paslaugos teikėjo“ elektronine parduotuve.

2.2. VšĮ „Krišnos festivaliai“, garantuoja, kad asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. Pagrindinis teisės aktas, kurių VšĮ „Krišnos festivaliai“, laikosi tvarkydama klientų asmens duomenis, yra BDAR.

2.3. Jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktai“.

3. TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

3.1. „ VšĮ „Krišnos festivaliai“, tvarko klientų asmens duomenis tik tuo atveju, jei turi teisinį pagrindą tvarkyti juos pagal galiojančius įstatymus.

3.2. „ VšĮ „Krišnos festivaliai“, gali tvarkyti klientų asmens duomenis šiais atvejais:

  1. Sudaryti sutartį, įvykdyti sutartį, garantuoti sutarties vykdymą ar teikti paslaugas klientams – pavyzdžiui, norint užsiregistruoti kaip vartotojui ar naudotis „Paslaugos teikėjo“ puslapio elektronine parduotuve (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  2. Vykdyti teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, vykdant „Paslaugos teikėjo“ apskaitos įsipareigojimus (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
  3. Teisėtų „Paslaugos teikėjo“ ar trečiojo asmens interesų atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tokius interesus viršija duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  4. Remiantis klientų sutikimu, pavyzdžiui, norint gauti naujienlaiškį (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei klientas davė sutikimą gauti naujienlaiškį, jis turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą spustelėdamas nuorodą „Atsisakyti“, pridėtą prie naujienlaiškio.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. VšĮ „Krišnos festivaliai“, tvarko tik tokius asmens duomenis, kuriuos savo noru pateikia pats klientas. VšĮ „Krišnos festivaliai“, nerenka informacijos apie klientus iš trečiųjų asmenų.

4.2. Tiksli asmens duomenų, kuriuos renka ir tvarko VšĮ „Krišnos festivaliai“, sudėtis priklauso nuo konkrečių paslaugų, kurias VšĮ „Krišnos festivaliai“, klientui teikia esant konkrečioms aplinkybėms. Išsamios asmens duomenų rinkimo sąlygos gali būti nustatytos tarp VšĮ „Krišnos festivaliai“/„Paslaugos teikėjas“ ir kliento sudarytoje sutartyje.

4.3. Jei klientas užsiregistruoja kaip „Paslaugos teikėjas“ elektroninės parduotuvės vartotojas, „Paslaugos teikėjas“ surinks šiuos kliento duomenis, reikalingus sąskaitai susikurti pagal elektroninės parduotuvės paslaugų teikimo sąlygas:
Vartotojo:
vardas;
pavardė;
elektroninio pašto adresas;
telefono numeris.

4.4. Jei per „Paslaugos teikėjas“ elektroninę parduotuvę atliekama operacija (perkama paslauga) (neatsižvelgiant į tai, ar klientas yra registruotas, ar neregistruotas elektroninės parduotuvės vartotojas), VšĮ „Krišnos festivaliai“, surinks šiuos duomenis apie klientą:

informacija apie bilietą, įsigytą iš „Paslaugos teikėjas“ elektroninės parduotuvės (įskaitant informaciją apie nuolaidą perkant bilietą su nuolaida);

banko sąskaitos, naudojamos operacijai atlikti, informacija (banko sąskaitos numeris ir sąskaitos savininko vardas bei pavardė).

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. VšĮ „Krišnos festivaliai“, neatskleis klientų asmens duomenų trečiosioms šalims be atitinkamo teisinio pagrindo.

5.2. Tam tikrais atvejais VšĮ „Krišnos festivaliai“, gali atskleisti klientų asmens duomenis teisę turintiems asmenims (pavyzdžiui, renginio, į kurį klientas įsigijo bilietą, organizatoriui), jei tai būtina svarbiai organizacinei informacijai pateikti, bilietams perpirkti, jei renginys yra atšauktas arba dėl bet kurios kitos svarbios priežasties.

5.3. VšĮ „Krišnos festivaliai“, turi teisę naudoti įgaliotus duomenų tvarkytojus tvarkant asmens duomenis. Tam tikrais atvejais VšĮ „Krišnos festivaliai“, įgalioja tam tikrus asmenis tvarkyti klientų asmens duomenis, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjus (serverių paslaugų teikėjus, IT programinės įrangos kūrėjus).

6. ASMENS DUOMENŲ LAIKYMAS

6.1. VšĮ „Krišnos festivaliai“, nesaugos asmens duomenų ilgiau nei reikia asmens duomenims tvarkyti arba leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

6.2. Registruotų vartotojų asmens duomenis VšĮ „Krišnos festivaliai“, elektroninėje parduotuvėje „ VšĮ „Krišnos festivaliai“, saugo tol, kol vartotojas nusprendžia ištrinti savo sąskaitą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, sutarties vykdymas).

6.3. Asmens duomenis apie sutartis, sudarytas tarp VšĮ „Krišnos festivaliai“ ir kliento, VšĮ „Krišnos festivaliai“, paprastai saugo ne ilgiau kaip 3 metus po sandorio (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, teisėtas interesas ir ieškinių senaties terminas, kaip nurodyta 1 dalyje).

6.4. „ VšĮ „Krišnos festivaliai“, apskaitos dokumentus, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis, paprastai saugo 7 metus nuo finansinių metų pabaigos, kai finansinė operacija, susijusi su dokumentu, buvo įrašyta į apskaitos knygą pagal pirminį dokumentą (teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

6.5. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų išsaugojimo sąlygas, susisiekite su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta skyriuje „Kontaktinė informacija ir klausimai“.

7. NAUDOJIMASIS SLAPUKAIS

7.1. „Paslaugos teikėjas“ svetainėje naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuose yra kliento kompiuteryje saugoma informacija, skirta klientui stebėti ar identifikuoti.

7.2. „Paslaugos teikėjas“ svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Informacija, apdorojama kartu su slapuku Slapuko išsaugojimas Ar kokia nors informacija per slapuką bendrinama ar perduodama trečiosioms šalims?
viešas Vartotojo pirkimo krepšelis naudotojo identifikavimas Sesijos metu Ne
 „lang“ pasirinktos kalbos kalbos kodas 1 mėnuo Ne
„designTemos“ pasirinkto dizaino tema dizaino temos kodas Sesijos metu Ne
hideBanners vartotojo pasirinkimas slėpti reklamjuostes Pasirinktų reklaminių antraščių ID numeriai 1 diena Ne
loginToken automatinis vartotojo prisijungimo naudotojo identifikavimas 3 metai Ne
_ga „Google Analytics“ statistika naudotojo identifikavimas 2 metai Taip
_fbp „Facebook“ reklamos efektyvumo stebėjimas naudotojo identifikavimas 3 mėnesiai Taip
_gid „Google“ žymų tvarkyklės statistika naudotojo identifikavimas 2 dienos Taip

7.3. Klientai turi teisę bet kada išjungti slapukus, pakeisdami nustatymus savo interneto naršyklėje. Tokiu atveju klientas turi įvertinti, kad išjungus slapukus kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Slapukus galima išjungti vykdant žiniatinklio naršyklės skyriuje „Pagalba“ pateiktas instrukcijas. Daugiau informacijos apie tai, kaip slapukai veikia arba kaip išjungti slapukus, rasite svetainėje www.allaboutcookies.org.